Technický dozor stavebníka

Povinnosti stavebníka podle zákona:

Podle § 152 odst. 4. stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění je u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Náplň činnosti technického dozoru stavebníka:

 • Seznámit se s dokumentací pro provedení stavby a stavebním povolením
 • Předat staveniště stavebnímu podnikateli
 • Provádět odbornou kontrolu realizace podle projektové dokumentace
 • Organizovat kontrolní dny stavby, vyhotovovat zápisy a zajišťovat jejich distribuci
 • Kontrolovat vedení stavebního deníku a provádět do něho zápisy
 • Dohlížet nad kvalitou prací a technologickými postupů a předpisů při realizaci
 • Přejímat části díla před jejich zakrytím
 • Kontrolovat dodržování kontrolního a zkušebního plánu
 • Provádět kontrolu soupisu provedených prací
 • Vyzývat stavebního podnikatele k odstranění zjištěných vad a nedodělků a vést evidenci
 • Dohlížet nad dodržování harmonogramu výstavby a upozorňovat na kolize
 • Kontrolovat dokladovou část při předání díla včetně účasti při předání