Správce stavby / Supervizor projektu

 • Zastupovat stavebníka k dodavatelům stavby, dotčených orgánů státní správy při realizaci díla
 • Kontrolovat průběh realizace v souladu se smlouvou o dílo
 • Spolupracovat s bankovním dohledem a připravovat podklady pro možnost čerpání úvěrových prostředků
 • Kontrolovat soulad realizované části díla vůči stavebnímu povolení a účastnit se kontrol orgánů státní správy
 • Provádět dohled nad schváleným rozpočtem ceny díla v souladu s předepsaným standardem
 • Schvalovat soupisy provedených prací a vystavených daňových dokladů stavebním podnikatelem
 • Dávat podněty na doplnění projektové části díla, aby mohlo být dílo realizováno a dokončeno v souladu se smlouvou o dílo
 • Podávat návrhy na změny, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a celkově nezhoršují standard díla a upozorňovat na nedostatky v projektové dokumentaci, které v průběhu realizace nastanou
 • Kontrolovat správnosti a úplnosti zjišťovacích protokolů a oceňovaných podkladů a jejich soulad s příslušnou smlouvou uzavřenou mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby
 • Provádět evidenci změn v projektu v souladu se smlouvou o dílo
 • Vydávat pokyny, které jsou nutné pro realizaci stavby a odstraňování vad
 • Schvalovat a připomínkovat dokumenty předané zhotovitelem
 • Vydávat pokyny stavebnímu podnikatel k revizi harmonogramu prací
 • Vydávat pokyny stavebnímu podnikateli na zastavení celého díla nebo částí
 • Informovat stavebníka o vážných nedostatcích v průběhu realizace
 • Provádět zápisy do stavebního deníku
 • Spolupracovat se smluvními stranami při uzavírání dodatku ke smlouvě o dílo
 • Schvalovat protokol o převzetí prací stavebním podnikatelem na celou nebo část díla
 • Účastnit se přejímek díla v rámci kolaudačního řízení