Koordinátor BOZP

  • zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi
  • zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně jeho aktualizace v průběhu realizace díla
  • zpracování oznámení o zahájení prací včetně doručení na oblastní inspektorát práce